ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 12 για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ.

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α ́138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019

Εγκύκλιος 13 για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Περιφερειακών αρχών.
Παραρτήματα Εγκυκλίου 13
Παράρτημα 3 – Χάρτες
Παράρτημα Νομοθεσίας

Ορισμός μορφής και διαστάσεων ψηφοδελτίων δημοτικών εκλογών.
ΦΕΚ 1095Β – 02/04/2019

Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή.
ΦΕΚ 1056Β/29-03-2019

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών (δημοτικών και περιφερειακών)εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου, του Μαΐου 2019-Προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

N.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης» N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Επικαιροποιημένη έκδοση.