ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ δεν είναι τίποτα άλλο παρά χρηματοδοτικές και θεσμικές δυνατότητες, για την ενίσχυση των Δήμων και την υλοποίηση των αναγκαίων έργων κι υποδομών.Τα προγράμματα ΕΣΠΑ συντάσσονται και δημοσιοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά περιόδους κι ύστερα από διαβούλευση με τα κράτη μέλη.

Η εκπόνηση του κάθε Επιχειρησιακού προγράμματος από την Ε.Ε περιλαμβάνει κυρίως τους θεματικούς στόχους και τις βασικές κατηγορίες χρηματοδότησης επίτευξης των στόχων, για τη συγκεκριμένη περίοδο ισχύος του προγράμματος π.χ. ΕΣΠΑ 2014-2020.

Υστερα, το κράτος μέλος αναλαμβάνει την εξειδίκευση, ώστε να συνάδει αφενός με τις Ευρωπαικές κατευθυντήριες γραμμές κι αφετέρου με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, εκδίδοντας προσκλήσεις ένταξης τόσο ιδιωτών όσο και Δημόσιων φορέων (όπως οι Ο.Τ.Α).

Είναι μια επίπονη, στοχευμένη κι απόλυτα εξειδικευμένη εργασία που περιλαμβάνει τη μελέτη, την κατάθεση φακέλου, την ωρίμανση του αιτήματος και τελικά τη συμμετοχή και χρηματοδότηση από τέτοιου είδους χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η «Ελπίδα για τη Μεταμόρφωση» με απόλυτα εξειδικευμένο επιτελείο θα εκμεταλλευτεί όλα τα διατιθέμενα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να επιτύχουμε τον πολυπόθητο στόχο που δεν είναι άλλος από το :

«Να αλλάξουμε την πόλη μας !»

 

 

Επιγραμματικά και σύμφωνα πάντα με τις τρέχουσες προσκλήσεις:

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 • Αξιοποιούμε τα επενδυτικά προγράμματα «Φιλόδημος» μέσα από τα οποία χρηματοδοτούνται κρίσιμα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, αντιπλημμυρικής προστασίας, μέτρα για την ενίσχυση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης των Δήμων, τη βελτίωση των υποδομών

 • Στο πρόγραμμα εντάσσονται τεχνικά έργα, προμήθειες εξοπλισμού και μελέτες

 • Συμμετέχουμε στην πρόσκληση «Έξυπνα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε εμπορικές περιοχές

 • Μέσω του προγράμματος «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» επιδιώκουμε την αποκατάσταση και ανάδειξη δημοτικών κτιρίων ώστε να λειτουργήσουν ως εστίες πολιτιστικής, τουριστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας

 • Μέσω της πρόσκλησης για την «Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις» μετατρέπουμε τους υπάρχοντες και δημιουργούμε νέους υπερσύγχρονους αθλητικούς χώρους

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Ειδικά για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη «τρέχουν» ποικίλλα χρηματοδοτικά εργαλεία με κυριότερο το πρόγραμμα “LIFE EUROPE”

 • Η «Ελπίδα για τη Μεταμόρφωση» θα στοχεύσει σε δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων με στόχο τη μείωση των στερεών αποβλήτων στην πηγή όπως ενέργειες διαλογής στην πηγή και κομποστοποίησης (προώθηση στους δημότες οικιακών κάδων κομποστοποίησης)

 • Στοχεύουμε σε χρηματοδότηση για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης για το Δήμο Μεταμόρφωσης

 • Λύνουμε οριστικά το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων της περιοχής

ΑΝΘΡΩΠΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Αξιοποιούμε τα επενδυτικά προγράμματα «Φιλόδημος» μέσα από τα οποία χρηματοδοτούνται μέτρα για την αύξηση της απασχόλησης και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

 • Μέσω του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στοχεύουμε στην καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενίσχυση της απασχόλησης και ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας (με προτεραιότητα μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με μειωμένα τυπικά προσόντα, γυναίκες, άνεργοι 30-44 ετών). Μείωση της ανεργίας των νέων 15-29 ετών, ιδιαίτερα εκείνων εκτός εργασίας, δομών εκπαίδευσης ή κατάρτισης, με τη διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας και ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους

 • Μέσω του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» συνεχίζουμε την εφαρμογή του προγράμματος Εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

 • Η «Ελπίδα για τη Μεταμόρφωση», για τον τομέα του αθλητισμού, θα επιδιώξει την υλοποίηση του Προγράμματος Erasmus+. Το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητες χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων στον τομέα του αθλητισμού. Σε αυτό το πρόγραμμα δίνεται έμφαση στο μαζικό αθλητισμό. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Διάστασης στον αθλητισμό, την αύξηση της συμμετοχής στις εθελοντικές και αθλητικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες σωματικής άθλησης

 • Στόχος της «Ελπίδας για τη Μεταμόρφωση» θα είναι η υλοποίηση του προγράμματος: «Πρόγραμμα Διατροφή» εξασφαλίζοντας για τους μαθητές των σχολείων κάθε πρωί δωρεάν υγιεινά γεύματα

 • Η νέα αρχή μέσω του Ε.Ε.Τ.Α.Α, θα στοχεύσει στην υλοποίηση του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη 2021 – 2027. Στόχοι του προγράμματος θα είναι η προώθηση της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, Ευρωπαϊκής Πολιτιστική Πολυμορφία και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενίσχυση των διεθνών πολιτιστικών σχέσων

 • Στόχος της νέας δημοτικής αρχής θα είναι η αμέριστη στήριξη και υλικοτεχνική βοήθεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δήμου Μεταμόρφωσης ώστε να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περιόδου ( ΕΣΠΑ 2021 – 2027)

 • H «Ελπίδα για τη Μεταμόρφωση» έχει ως στόχο την υλοποίηση του προγράμματος ‘Βοήθεια στο σπίτι’ (homecare). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα σε αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα γίνεται μέχρι το Δεκέμβριο του 2019 από Εθνικά Κονδύλια (π.χ ασφαλιστικά ταμεία, τον ΑΚΑΓΕ, υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών)